CAPTCHA

Algemene voorwaarden Studio Globo

Artikel 1: Definities

Studio Globo: de vzw Studio Globo, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Huidevettersstraat 165 en met KBO-nummer: 0479.866.027, is een educatieve ngo die diverse praktijkgerichte vormingen en Activiteiten aanbiedt betreffende thema’s als onder meer armoede, klimaat en diversiteit. 
Afnemer: een onderneming die een van de door Studio Globo aangeboden Activiteiten boekt. 
Deelnemers: de personen die door de Afnemer aan de Activiteiten van Studio Globo deelnemen.
Activiteiten van Studio Globo: betreft het aanbod van Studio Globo, bestaande uit onder meer: buurtwandelingen, inleefateliers, verhuur koffers, publicaties, vormingen en workshops.  
Materialen: de materialen ontwikkeld door Studio Globo, die de Activiteiten van Studio Globo ondersteunen en in die zin deel uitmaken van de Activiteiten.  
Gehuurde Materialen: de Materialen die Studio Globo aan de Afnemer verhuurt en die door de Afnemer dienen te worden terugbezorgd aan Studio Globo.  Bijvoorbeeld: een mediapakket, een voorbereidingspakket, een nawerkingspakket, etc. 
Website van Studio Globo: https://www.studioglobo.be/ 
Gecombineerd Aanbod: het boeken van een Activiteit wordt afhankelijk gesteld van het gelijktijdig boeken van een andere Activiteit. Bijvoorbeeld: een buurtwandeling die enkel geboekt kan worden bij het gelijktijdig boeken van een inleefatelier.

Artikel 2: Toepassingsgebied

De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Activiteiten die Studio Globo aanbiedt en die door de Afnemer geboekt worden. De Algemene Voorwaarden worden bij het boeken van een Activiteit op de Website van Studio Globo, of een afgeleide daarvan, door de Afnemer als aanvaard beschouwd. 

Studio Globo behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene Voorwaarden te wijzigen, die van toepassing zullen zijn op de Activiteiten voortvloeiend uit de nieuwe boekingen geplaatst door de Afnemer. 

Artikel 3: Boekingen

De Afnemer is gebonden aan elke door haar geplaatste boeking van een Activiteit bij Studio Globo. 
Bij het boeken van een Activiteit bij Studio Globo is de Afnemer verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste aantal Deelnemers en voor het inschrijven op de juiste doelgroep. De Afnemer is tevens gehouden de door Studio Globo aangegeven minimum en maximum aantal Deelnemers te respecteren, alsook het aangegeven Gecombineerd Aanbod.    

Artikel 4: Dienstverlening Studio Globo

Studio Globo spant zich in om de geboekte Activiteiten naar beste vermogen uit te voeren en met de gepaste zorgvuldigheid. Studio Globo verbindt er zich toe de Materialen, voorzien bij de geboekte Activiteit, binnen de vooropgestelde tijdspanne, minstens tijdig voor het aanvangen van de Activiteiten aan de Afnemer te verstrekken. 

Indien Studio Globo nalaat één van haar voormelde verbintenissen te respecteren, heeft de Afnemer het recht een vergoeding van Studio Globo te vorderen in overeenstemming met de werkelijk door haar geleden schade, beperkt tot een maximum van € 100,00.

Studio Globo stelt naar eigen keuze de persoon aan voor de uitvoering van de Activiteiten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Studio Globo kan voor de uitvoering van haar dienstverlening beroep doen op derden, onder haar leiding en verantwoordelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De Afnemer zal geen gezag uitoefenen over de betrokken personen van Studio Globo, evenmin over de door Studio Globo aangeduide derden. 

Artikel 5: Verbintenissen afnemer

Afhankelijk van de geboekte Activiteit, verbindt de Afnemer er zich toe dat de nader bepaalde verplichtingen, in zoverre deze van toepassing zijn, door haar en/of door haar aangestelde, werknemer, personeelslid of medewerker gerespecteerd worden:

 • het stipt naleven van de door Studio Globo meegedeelde uren waarbinnen de Activiteit aangeboden wordt;
 • het stipt nakomen van de door Studio Globo voorziene vormingsmomenten;
 • het uitvoeren van de klassikale voorbereidingen zoals door Studio Globo voorgeschreven;
 • het voorzien en invullen van de opgelegde praktische vereisten die door Studio Globo meegedeeld worden, dan wel vermeld staan op de Website van Studio Globo; 
 • het voorzien van voldoende aantal begeleiders, minstens het minimum aantal opgegeven begeleiders.  

De Afnemer erkent dat het respecteren van voormelde verplichtingen noodzakelijk is om een zo optimaal mogelijke beleving van de door Studio Globo aangeboden Activiteiten te verkrijgen. 

Bij schending van één van voormelde verplichtingen, behoudt Studio Globo zich het recht voor om een bijkomende vergoeding aan te rekenen bovenop de integrale prijs. Deze vergoeding bedraagt minimaal € 50,00 en maximaal € 250,00 afhankelijk van de impact op de beleving van de Activiteit en op de werking van Studio Globo. Indien verschillende van voormelde verplichten geschonden worden behoudt Studio Globo zich het recht om de geboekte Activiteit, zonder voorafgaande ingebrekestelling of verwittiging, te allen tijde ten laste en ten nadele van de Afnemer te annuleren, zonder hiervoor een vergoeding aan de Afnemer verschuldigd te zijn. De Afnemer zal dienvolgens een vergoeding aan Studio Globo verschuldigd zijn ten belope van de integrale prijs, aangeduid op de Website van Studio Globo, van de desbetreffende Activiteit. 

De Afnemer is eveneens gehouden de Gehuurde Materialen te gepasten tijde aan Studio Globo terug te bezorgen. In het bijzonder hoort het voorbereidingspakket uiterlijk bij aanvang van de geboekte Activiteit te worden terugbezorgd, het nawerkingspakket uiterlijk twee weken na de Activiteit. Bij gebreke hieraan, stelt Studio Globo de Afnemer in gebreke. Ingeval de Afnemer alsnog nalaat binnen de 15 dagen na voormelde ingebrekestelling de Gehuurde Materialen terug te bezorgen, is deze aan Studio Globo een forfaitaire vergoeding van € 150,00 verschuldigd, zonder afbreuk aan het recht van Studio Globo om hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Bij beschadigingen aan de Gehuurde Materialen of verlies ervan, voorgedaan tijdens de periode dat de Afnemer de Materialen in haar bezit had, is de Afnemer aan Studio Globo een forfaitaire vergoeding van € 250,00 verschuldigd, zonder afbreuk aan het recht van Studio Globo om hogere schade te bewijzen en te vorderen. 

Artikel 6: Prijzen - verzendingskosten

Behoudens een andersluidende regeling, zijn de prijzen aangeduid op de Website van Studio Globo, bij elke door Studio Globo aangeboden Activiteit, van toepassing. Deze prijzen zijn exclusief btw en andere kosten die verschuldigd zijn. 

Indien de prijs van de Activiteit afhankelijk gesteld wordt van het aantal Deelnemers per groep, heeft de Afnemer tot 48 uur voordat de Activiteit aanvangt de mogelijkheid om het eerder doorgegeven aantal Deelnemers te wijzigen, waarop de prijs van de activiteit in functie van het laatste doorgegeven aantal Deelnemers berekend wordt. Bij een wijziging van het aantal Deelnemers binnen de 48 uur voordat de Activiteit aanvangt, wordt de prijs enkel her-berekend in het geval het aantal effectieve Deelnemers hoger ligt dan het eerder doorgegeven aantal en in zoverre dit leidt tot de toepassing van een hogere prijs zoals op de Website van Studio Globo weergegeven. Het wijzigingen van het aantal Deelnemers dient steeds per e-mail aan info@studioglobo.be te geschieden. 

De Afnemer heeft de keuze om het Materiaal hetzij op te halen bij Studio Globo of op een door Studio Globo opgegeven adres, hetzij te laten verzenden naar het adres van de Afnemer of naar een door haar opgegeven adres. Voor het laten verzenden van het Materiaal is de Afnemer een verzendingskost verschuldigd, die aangeduid staat op de Website van Studio Globo bij de desbetreffende Activiteit. 

Artikel 7: Laattijdige betaling

Bij het uitblijven van gehele of gedeeltelijk betaling van een factuur op de vervaldag, zal het openstaand bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, vermeerderd worden met een verwijlinterest van 1% per maand of 12 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook met een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding van 15 % op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 125,00.

Bij niet-tijdige betaling van een factuur op haar vervaldag zullen andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Afnemer van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden. 

In geval van wanbetaling in hoofde van de Afnemer en voor zolang de wanbetaling aanhoudt, is Studio Globo gerechtigd om de door deze Afnemer reeds geboekte Activiteiten te annuleren, zonder hiervoor een vergoeding verschuldigd te zijn, alsook nieuwe boekingen van de desbetreffende Afnemer te weigeren. 

Artikel 8: Annulatiebeleid

De Afnemer en Studio Globo hebben de mogelijkheid de geboekte Activiteit op schriftelijke wijze te annuleren.
Behoudens andersluidende regeling, geldt nader bepaalde vergoedingsregeling bij annulatie van de geboekte Activiteit:
Bij annulatie door de Afnemer: 

 • wanneer de annulatie geschiedt tot 48 uur voordat de Activiteit aanvangt, is de Afnemer aan Studio Globo een forfaitaire administratiekost verschuldigd ten belope van € 100,00. 
 • Wanneer de annulatie geschiedt binnen de 48 uur voordat de Activiteit aanvangt, is de Afnemer aan Studio Globo de integrale prijs van de desbetreffende Activiteit, die aangeduid staat op de Website van Studio Globo, verschuldigd. 

Behoudens andersluidende regeling, geldt nader bepaalde vergoedingsregeling bij annulatie van een geboekt Inleefatelier:
Bij annulatie door de Afnemer: 

 • wanneer de annulatie geschiedt tot 2 maanden voordat de Activiteit aanvangt, is de Afnemer aan Studio Globo een forfaitaire administratiekost verschuldigd ten belope van € 100,00. 
 • Wanneer de annulatie geschiedt binnen de 2 maanden voordat de Activiteit aanvangt, is de Afnemer aan Studio Globo de integrale prijs van de desbetreffende Activiteit, die aangeduid staat op de Website van Studio Globo, verschuldigd. 

In zoverre de Website van Studio Globo met betrekking tot de desbetreffende geboekte Activiteit een andersluidend annulatiebeleid voorschrijft, is deze laatste van toepassing. 
Bij annulatie door Studio Globo:

 • wanneer de annulatie geschiedt tot 48 uur voordat de Activiteit aanvangt, is Studio Globo aan de Afnemer geen andere betaling dan louter de terugbetaling van de prijs van de Activiteit aan de Afnemer verschuldigd. 
 • wanneer de annulatie geschiedt binnen de 48 uur voordat de Activiteit aanvangt, is Studio Globo aan de Afnemer naast de terugbetaling van de prijs van de Activiteit, ook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van € 75,00 verschuldigd. 

Ongeacht wie de Activiteit annuleert, blijft de Afnemer gehouden het gehuurde Materiaal binnen de 30 dagen na de annulatie aan Studio Globo terug te bezorgen. Bij gebreke hieraan, stelt Studio Globo de Afnemer hieromtrent in gebreke. Ingeval de Afnemer alsnog nalaat binnen de 15 dagen na voormelde ingebrekestelling de Materialen terug te bezorgen, is deze aan Studio Globo een forfaitaire vergoeding van € 150,00 verschuldigd, zonder afbreuk aan het recht van Studio Globo om hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Artikel 9: Verzekering en aansprakelijkheid

De Afnemer verklaart over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid te beschikken. 

In zoverre de Afnemer een onderwijsinstelling is, verklaart deze dat haar schoolpolis zowel de schoolse, de naschoolse als de buitenschoolse activiteiten verzekert. 

Behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout in hoofde van Studio Globo, en in het kader van de geboekte Activiteit: 

 • is Studio Globo niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak ook;
 • is Studio Globo in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade geleden door de Afnemer, de Deelnemers en de begeleiders van de Activiteiten;
 • is Studio Globo niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van voorwerpen die aan de Afnemer, de Deelnemers en de belgeleider van de Activiteiten toebehoren;
 • zal de Afnemer van de Activiteiten Studio Globo integraal vrijwaren voor aanspraken van derden;

In geval de aansprakelijkheid van Studio Globo in het gedrang zou zijn, behoudens in geval van opzet, fraude, bedrog of zware fout in hoofde van Studio Globo en/of van haar aangestelden, medewerkers of onderaannemers, zal de schadevergoeding beperkt zijn een maximum van € 1.000,00. 

De Afnemer is aansprakelijk voor elke schade die Studio Globo lijdt, veroorzaakt door de Afnemer, dan wel door één van de deelnemers en/of begeleiders verbonden aan de Afnemer.  

De Afnemer en Studio Globo komen overeen dat het herstel van een schade veroorzaakt door de niet-nakoming van een contractuele verbintenis, voortvloeiend uit een door de Afnemer bij Studio Globo geplaatste boeking, binnen de wettelijke grenzen exclusief beheerst wordt door de regels van het contractenrecht, zelfs wanneer de gebeurtenis die aan de oorsprong ligt van de schade ook een onrechtmatige daad vormt.

Artikel 10: Activiteiten op maat

De prijs weergegeven op de Website van Studio Globo met betrekking tot de Activiteiten heeft betrekking op de Activiteiten die reeds uitgewerkt zijn en aangeboden worden. 

Op vraag van de Afnemer kan Studio Globo tegen een bijkomende kost een gepersonaliseerde Activiteit uitstippelen.  In dat geval werkt Studio Globo een offerte uit, die de Afnemer vervolgens dient te ondertekenen ter uitvoering.

Artikel 11: Eigendomsrecht

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Activiteiten van Studio Globo en de daarbij horende Materialen blijven exclusief eigendom van Studio Globo en/of de organisaties waarmee Studio Globo een samenwerking afgesloten heeft. De Afnemer verkrijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van de aan de Activiteit bijhorende Materialen in het kader (van de doeleinden) van de door de Afnemer geboekte Activiteit. Deze rechten worden op een niet-exclusieve basis toegekend en zijn niet-overdraagbaar.

Artikel 12: GDPR

Studio Globo hecht veel belang aan het recht op privacy. De persoonsgegevens die Studio Globo van de Afnemer, de Deelnemers en de begeleiders ontvangt worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“AVG”). 

Artikel 13: Integriteitsclausule

Studio Globo hecht groot belang aan integriteit en ethisch gedrag. Onze ethische code, met als kernwaarden openheid, verbondenheid, respect, solidariteit en creativiteit, vormt de basis van onze samenwerking. Deze integriteitsclausule, gebaseerd op onze ethische code, is van toepassing op zowel de afnemer als Studio Globo.

1. Naleving van Ethische Code en Wetgeving

 • De afnemer garandeert kennis te hebben genomen van onze ethische code en zich hieraan te houden.
 • Beide partijen garanderen naleving van alle relevante nationale en internationale wetgeving inzake fraude- en corruptiebestrijding.

2. Transparantie en Cadeaus

 • Geen van beide partijen zal commissies, betalingen, geschenken met substantiële waarde, uitgebreid entertainment of andere waardevolle zaken aanbieden aan medewerkers of agenten van de andere partij in verband met de uitvoering van deze overeenkomst.

3. Verantwoordelijkheid voor Gedrag

 • Beide partijen garanderen dat hun medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, stagiairs, beleidsorganenvertegenwoordigers en onderaannemers deze clausule zullen naleven.

4. Gevolgen van Niet-Naleving

 • Elke bewezen niet-naleving wordt beschouwd als een ernstige schending en kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst zonder compensatie.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, bevestigt u dat u de ethische code heeft gelezen, begrepen en zich zult houden aan de hierin beschreven normen en waarden.

Elke bewezen niet-naleving van het bovenstaande is een ernstige schending van deze overeenkomst en kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van deze overeenkomst zonder dat een betaling of schadevergoeding van welke aard ook door de niet in gebreke blijvende partij verschuldigd is.

Artikel 14: Bijzondere bepalingen met betrekking tot de activiteit verhuur van koffers

De koffer wordt in een bepaalde samenstelling aan de Afnemer bezorgd, waarvan een foto in de desbetreffende koffer achtergelaten wordt, alsook een lijst van de materialen die zich in de koffer bevindt. In het geval de samenstelling van de koffer niet overeenstemt met de in de koffer gevoegde foto, of de foto, dan wel de lijst van de materialen ontbreekt, is de Afnemer gehouden dit binnen de 24 uur na ontvangst van de koffer via e-mail aan info@studioglobo.be te melden.  

Bij het terugbezorgen van de koffer aan Studio Globo, is de Afnemer gehouden de koffer in dezelfde samenstelling dan weergegeven op de in de koffer gevoegde foto aan Studio Globo te bezorgen, met inbegrip van alle materialen weergegeven de bovengenoemde lijst. Bij gebreke hieraan is de Afnemer aan Studio Globo een vergoeding van € 50,00 verschuldigd, zonder afbreuk aan het recht van Studio Globo om hogere schade te bewijzen en te vorderen.