Stafmedewerker pedagogiek

Studio Globo zoekt voor haar centrale diensten in Brussel een stafmedewerker PEDAGOGIEK (80%) voor beleidsondersteunend werk inzake het pedagogisch beleid en de programmawerking van Studio Globo. De stafmedewerker koppelt terug aan de directeur en werkt samen met het beleidsteam en de stafmedewerker leermiddelenontwikkeling.

opdracht

Beleidsondersteunend werken en de dagelijkse zorg opnemen voor deze taakgebieden:

 • Studiewerk en achtergrondinfo verzamelen en inbrengen i.f.v. het onderbouwen, bevragen, vernieuwen en implementeren van het pedagogisch-didactisch kader van Studio Globo en Komyuniti (samenwerkingsverband Studio Globo-Broederlijk Delen).
 • Voorbereidend werk en teksten aanleveren voor visiebrochures van Studio Globo voor leerkrachten in functie en in opleiding.
 •  Advies verlenen inzake eindtermen, relevante leerplannen, leerlijnen.
 • Meewerken aan het DGD-Programmadossier van Studio Globo in het samenwerkingsverband Komyuniti: voorbereiden en uitwerken van strategische concepten, logische kaders, programmaresultaten en indicatoren, alsook de contextanalyses inzake de onderwijswerking van Komyuniti, mondiale en interculturele vorming.
 • Netwerking en vertegenwoordigingswerk naar de sector onderwijs en mondiale vorming.
 • Meewerken in werkgroepen.
 • Meehelpen aan het inhoudelijk luik van subsidiedossiers.

profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, minimaal op niveau VKS 6, die nodig zijn voor de betreffende functie.
 • Het belang van educatie kennen en kunnen behartigen.
 • Zich in de visie en missie van Studio Globo en Broederlijk Delen herkennen. Een genuanceerde kijk, open houding en engagement nastreven t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • Vertrouwd zijn met de sector (ontwikkelingssamenwerking, mondiale vorming, intercultureel onderwijs, diversiteit) is een sterke meerwaarde.
 • De belangen van de organisatie behartigen en kunnen vertegenwoordigen.
 • De ontwikkelingen op het eigen werkdomein en binnen de bredere sector (onderwijsveld, educatie, pedagogiek) kunnen volgen en binnenbrengen.
 • Kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een visie op de toekomstige werking van Studio Globo; op het eigen domein beleidsoriënterend en beleidsvoorbereidend werk kunnen leveren (dossieropbouw, opstellen van werknota’s, …)
 • Proactief concrete voorstellen met pro en contra’s kunnen formuleren op basis van actieve prospectie.
 • Analytische en synthetische kwaliteiten: sterk in studiewerk en in het opstellen van projectaanvragen en communicatie met contactpersonen en subsidiërende instanties. 
 • Zelfstandig de eigen taken plannen en opnemen.
 • Zin voor professionaliteit in de relaties met diverse stakeholders.
 • Sterke informaticavaardigheden.
 • Kunnen overleggen en samenwerken.
 • Talenkennis (Engels, Frans) is wenselijk i.f.v. het opvolgen van internationale ontwikkelingen en literatuur en Europese samenwerking.

bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs).
 • Of anders komt men rechtstreeks in contractuele dienst: loonbarema B1b (na de inwerkperiode), in lijn met barema’s sociaal-culturele sector (PC 329.1).
 • Deeltijdse tewerkstelling (80% van de 38-urige werkweek) in een contract van onbepaalde duur.
 • Onmiddellijke indiensttreding (te bespreken).
 • Standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). Bepaalde taken kunnen vervuld worden via telewerk of vanuit een regionaal centrum van Studio Globo dat dichter bij de woonplaats is gelegen.
 • Verplaatsingen worden volledig terugbetaald (voor woon/werk-verplaatsing 100%, indien met openbaar vervoer). Voor dienstverplaatsingen, die niet met openbaar vervoer kunnen gebeuren, stelt Studio Globo een Cambio- en Blue-bike abonnement ter beschikking.
 • Werktijden: 4 dagen per week, ong. 8:45u – 17:00u. (glijdend) - avond- en weekendwerk is beperkt en er is recuperatiemogelijkheid.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…) 


Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel of via e-mail: vacature@studioglobo.be
Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00u. op 29 juni 2020. Daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke selectieproef op 2 juli (vooravond) en vervolgens voor een selectiegesprek op 7 juli 2020. De geselecteerde kandidaat wordt eveneens gevraagd deel te nemen aan psychosociale testen.