Gezocht: stafmedewerker financiën

Studio Globo zoekt voor haar centrale diensten in Brussel een deeltijdse (70% of 80%) stafmedewerker financiën. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de algemene en analytische boekhouding en raadgever van de directeur en het bestuur van Studio Globo inzake het financiële beleid. De stafmedewerker financiën werkt samen met de medewerker boekhouding, administratieve medewerkers in de educatieve teams en het Beleidsteam. De stafmedewerker rapporteert rechtstreeks aan de directeur.
 

opdracht

 1. Verantwoordelijk voor de algemene en analytische boekhouding van Studio Globo vzw. Instaan voor een efficiënte, betrouwbare en regelmatige opvolging, coördinatie, ondersteuning en controle van de boekhouding: o.a. beheer van het boekhoudplan; opstellen diverse boekingen (lonen, afschrijvingen, afsluitposten, …), aansturen van klanten- en leveranciersadministratie; aangiften taksen en commissies; archivering van de boekhoudstukken; …
 2. Voor de dagelijkse boekhouding is een medewerker aanwezig, die jij als hoofdboekhouder inhoudelijk aanstuurt en opvolgt.
 3. Financiële rapportage verzorgen door nauwgezette verwerking en eerste interpretatie over de financiële middelen en de opvolging van de financiële indicatoren. Dit houdt o.a. in: technische assistentie bij de budgetopmaak; de jaarlijkse wettelijke financiële rapportage (opstellen jaarrekening); rapportage aan directeur/beleidsorganen; controle en duiding van de inventarissen
 4. Opvolgen van de fiscale en financiële wetgeving en voorbereiden van externe controles (Commissaris-revisor, subsidiërende overheden, fiscale attesten, gemengde btw-plichtigheid, …)
 5. Voorbereiden en coördineren van de financieel-administratieve processen: financieel handboek, overleg rond de financiële verrichtingen op de werkplekken, opvolgen van procedures, …
 6. Adviseren van directeur/bestuur inzake financieel beleid (liquiditeitspositie, beleggingen, …) en input voor overeenkomsten en contracten.
 7. Meewerken aan subsidiedossiers: voorafgaand financieel-technisch advies bij subsidievoorstellen; de tijdige financiële verantwoording van lopende subsidieprojecten organiseren en bewaken; …
 8. Bij aankopen advies geven inzake de offerteregelingen en toepassing van de procedures, b.v. inzake overheidsopdrachten.
 9. Afstemming met de verantwoordelijken voor de boekhouding van o.a. Broederlijk Delen met wie we bepaalde logistieke en administratieve diensten delen via een kostendelende vereniging.
 10. Tevens de boekhouding verzorgen voor de cv RS-Coop (beheer gebouw educatief centrum in Antwerpen).


profiel

 • Belangrijker dan het opleidingsniveau zijn de competenties, minimaal op niveau VKS 6, die nodig zijn voor de betreffende functie.
 • Boekhoudkundig denken. Sterk in begrotingsopmaak en afrekening van de boekhouding van VZW en CV, met strikte deadlines.
 • Betrouwbaar zijn en discreet
 • Zin voor professionaliteit in de relaties met subsidiërende instanties, bedrijfsrevisor, overheden,…
 • Zelfstandigheid aan de dag leggen in de uitvoering van de eigen taak. Sterk zijn in plannen met strikte deadlines.
 • Sterke informaticavaardigheden op gebruikersniveau; excellent zijn met Excel en vaardig met boekhoudpakket.
 • Sterk in het consolideren en interpreteren van cijfers, zonder het overzicht te verliezen.
 • Kunnen overleggen, samenwerken. Via overleg en training voor de nodige financiële mindset en vaardigheden zorgen bij alle betrokkenen in de organisatie.
 • Communicatief vaardig zijn en de kunst beheersen om complexe zaken op een verstaanbare manier uit te leggen. 
 • De ontwikkelingen op het eigen werkdomein en binnen de bredere sector (financiën en boekhouding) volgen en binnenbrengen.
 • Zich in de visie en missie van Studio Globo herkennen. Een genuanceerde kijk, open houding en engagement nastreven t.a.v. medemensen in onze eigen samenleving en wereldwijd.
 • De strategische planning van Studio Globo in het samenwerkingsverband Komyuniti kunnen ondersteunen en de samenwerking met Broederlijk Delen gestalte kunnen geven. 
 • Het belang van educatie kennen en kunnen behartigen.
 • Gemotiveerd zijn in een social-profit context te werken. Vertrouwd zijn met de sector (ontwikkelingssamenwerking, mondiale vorming, intercultureel onderwijs, diversiteit) is een meerwaarde.
 • Talenkennis (Engels, Frans) is wenselijk.


bijzonderheden

 • Voor kandidaten met een vaste benoeming in het onderwijs, is een detachering mogelijk (met voortzetting van loon en anciënniteit in onderwijs). Of anders komt men rechtstreeks in contractuele dienst, met loon in barema B1b van de sociaal-culturele sector (PC 329.1) en overname van relevante anciënniteit.
 • Deeltijdse tewerkstelling (70 of 80% van 38-urige werkweek, te bespreken), in een contract van onbepaalde duur.
 • Indiensttreding zo spoedig mogelijk (te bespreken).
 • Zinvol engagement: je werkt indirect mee aan het bevorderen van mondiale solidariteit in het onderwijs.
 • Standplaats is Huidevettersstraat 165 te 1000 Brussel (op wandelafstand van treinstation Brussel-Zuid). Na inwerkperiode is gedeeltelijk telewerk mogelijk.
 • Woon/werk-verplaatsing wordt vergoed (tot 100% indien met openbaar vervoer).
 • Er is een onkostenvergoeding voor dienstverplaatsingen (openbaar vervoer, eigen wagen of fiets); voor dienstverplaatsing die niet mogelijk zijn met openbaar vervoer, kan men een beroep doen op de Cambio- en Blue-bike abonnementen van Studio Globo.
 • Flexibele werktijden: ong. 08:45u – 17:00u. (glijdend); avond- en weekendwerk is beperkt en met recuperatiemogelijkheid. Er zijn arbeidsduurverminderingsdagen.
 • Er is ondersteuning met vorming en opleiding.
 • Studio Globo spant zich in voor een diversiteitsbeleid (gender, culturele achtergrond, leeftijd…) 


Voor meer informatie over de concrete taken, kan je contact opnemen met diensthoofd Piet Spanhove, piet.spanhove@studioglobo.be.
Kandidaten sturen een sollicitatiebrief en curriculum vitae t.a.v. Piet Spanhove, directeur, Studio Globo vzw, Huidevettersstraat 165, 1000 Brussel, via e-mail naar vacature@studioglobo.be. Kandidaturen moeten ons bereiken uiterlijk om 10:00u. op di. 30 november 2021. Daarna volgt bericht of men wordt uitgenodigd voor deelname aan een schriftelijke selectieproef die zal plaatsvinden op dinsdag 7 december 2021 (in de vooravond) en vervolgens voor een selectiegesprek op zaterdag 18 december 2021 in Brussel. De geselecteerde kandidaat wordt eveneens gevraagd deel te nemen aan een psychosociale test.