Over Studio globo

Wie zijn wij?

Studio Globo is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers.

Deze pijlers streeft Studio Globo na door een gevarieerd vormingsaanbod aan te bieden aan zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs.

De leerkrachten zijn hierbij onze belangrijkste partners, en wij bieden dan ook een uitgebreide nascholing aan voor zowel leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs als studenten.

Visie & opdracht

Studio Globo ziet de wereld als een boeiend en veelkleurig geheel met heel wat mogelijkheden en kansen. Heel wat uitdagingen ook, want lang niet iedereen op deze aardbol komt tot zijn recht. Vanuit het geloof in de unieke waarde van elke mens streeft Studio Globo naar gelijke kansen voor iedereen en maakt, samen met vele bondgenoten, werk van duurzame ontwikkeling. In eigen samenleving en wereldwijd, want er is maar één wereld. 

Studio Globo geeft impulsen om een open en respectvolle houding tegenover mensen uit andere culturen te laten groeien. Dit is fundamenteel om te komen tot verbondenheid en solidariteit.
Samen met leerkrachten en andere actoren stimuleert en ondersteunt Studio Globo leerprocessen. Dat gebeurt via een gevarieerd aanbod van vorming, begeleide werkvormen en leermiddelen, op maat van de verschillende doelgroepen.

Netwerk

Studio Globo werkt op het kruispunt van onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Dat vertaalt zich in het netwerk en in de beleidsorganen.

Beleidsorganen

Algemene Vergadering

Voor de periode 2013-2017 zijn er 44 leden:

  • 27 leden zijn stichtend lid of zetelen op basis van hun competenties en vertrouwdheid met onze inhoudelijke thema’s, het onderwijs of ontwikkelingssamenwerking.
  • 17 leden vertegenwoordigen:

(meer details: zie jaarverslag)

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur zorgt voor het algemene beleid van de vereniging en wordt gekozen voor een periode van vier jaar. 
Huidige samenstelling: Luc Claessens, Ward De Boe (voorzitter), Francis Deknudt, Paul De Meester, Mieke Molemans, Jan Rumbaut, Marie-Christine Vergote, Hilde Uvin, Hugo Wouters. Piet Spanhove (directeur) is waarnemend lid en secretaris en treedt op als afgevaardigd bestuurder.

Partnerschap en samenwerking

Komyuniti

Studio Globo vormt samen met Broederlijk Delen het samenwerkingsverband ‘Komyuniti’. We dienen een gezamenlijk subsidiedossier in bij de federale ontwikkelingssamenwerking (via DGD). Hierin is een complementair Noord- en Zuidluik uitgewerkt. Studio Globo is verantwoordelijk voor het gezamenlijke onderwijsgedeelte. Verder bouwen Broederlijk Delen en Studio Globo gemeenschappelijk de diensten ICT, boekhouding en personeelsadministratie uit.

Voor het DGD-meerjarenprogramma 2014-2016 is een overeenkomst gesloten met de ASBL Le Coron uit Cuesmes (Mons) over een samenwerking tussen de inleefateliers van Studio Globo en de werking van Le village du monde in Cuesmes (Henegouwen).

Studio Globo is lid van

Europees partnerschap

  • Met de ngo Le Partenariat in Rijsel (Noord-Frankrijk), werkt Studio Globo al jarenlang samen (o.m. in het kader van Interregprogramma's en voor de opstart van een Senegal-inleefatelier gebaseerd op ons model in 2004).
  • Jarenlange contacten met de vzw Wereldpaviljoen leidden in 2014 tot de realisatie van een Nicaragua-inleefruimte in Steyl (Venlo) in Nederlands Limburg. 
  • Studio Globo werkte voor educatie over de Millenniumdoelstellingen in het secundair onderwijs mee in een Europees verband met partners uit zes Europese landen en uit India en Senegal. Met steun van EuropeAid liepen er twee 3-jarige projecten(2007-2010 en 2011-2014). Het accent lag op de capaciteitsopbouw via internationale uitwisseling met leerkrachten en lectoren van de lerarenopleiding uit de verschillende landen.
  • Studio Globo onderhoudt goede contacten met Tropenmuseum Junior in Amsterdam en zorgt voor de verspreiding in Vlaanderen van het Nederlandse wereldtijdschrift Samsam van het NCDO in Amsterdam.

Ondersteuning 

Subsidies en toelagen

Studio Globo werkt bijna enkel voor het onderwijs wat maatschappelijk gezien een gesubsidieerd werkveld is. Studio Globo werkt vooral via federale medefinanciering in het kader van ontwikkelingssamenwerking en deels via diverse subsidies van regionale overheden (Vlaamse Gemeenschap, Provincies) en steden. (zie onderaan deze pagina voor een overzicht)

Projectsteun

Studio Globo tekent in op projectoproepen van o.a. de EU, de Vlaamse Gemeenschap (Dienst Internationaal Vlaanderen), Provinciebesturen, Steden (Gent, Antwerpen), het Federaal impulsfonds voor migrantenwerking, het P. Roosefonds, de Nationale Loterij, enz.

Giften

  • Studio Globo zoekt ook steun van sympathisanten die het educatiewerk willen ondersteunen. Voor giften vanaf 40 euro op BE56 0682 3525 0588 kan Studio Globo een fiscaal attest bezorgen.

Financieel

Voor de beschrijving van inkomsten en uitgaven, verwijzen we graag door naar www.ngo-openboek.be

Jaarverslag

Het jaarverslag van 2016 geeft een beeld van de activiteiten en het bereik van Studio Globo in 2015. 
Je kan het hieronder doorbladeren of een gedrukt exemplaar opvragen.